Sveriges miljömål

Fyrkant

Sverige arbetar ständigt på nationell nivå för att nå miljömålen. Dessa är riktmärken för miljöarbetet och vägleder oss mot en ljusare och mer hållbar utveckling. År 1999 beslutades miljömålen i riksdagen. Sedan dess har målen definierat miljön som den svenska politiken styrs mot.

Sveriges miljömål består av ett generationsmål på 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Punkterna nedan är de 16 miljökvalitetsmål och dessa beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfti miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogare
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

För att nå dessa mål skall nås tills nästa generation samarbetar vi på nationell och internationell nivå. Fast än vi löser miljöfrågorna med hjälp av regionalt och kommunalt samarbete, är samarbetet med EU-länderna viktigt.

De svenska miljömålen och Agenda 2030

FN har beslutat om en Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 stycken globala mål och 169 delmål.

Hållbarhet har alltid tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. För en hållbar samhällsomställning tar vi hänsyn till alla dimensionerna samtidigt. När det gäller miljön handlar Sveriges miljömål och de globala målen i Agenda 2030 om samma utmaningar. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige.